Privacyverklaring

Privacyverklaring

Laatste wijziging: 02/05/2023

In deze privacyverklaring staat uitgelegd hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken, en welke rechten jij hebt met betrekking tot deze gegevens als klant en bezoeker van deze website.

Artikel 1 - Wie zijn wij?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website growise.be. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is:

GroWise by Limère & Partners
Maatschappelijke zetel: Clemenshoek 91, 2840 Reet
Ondernemingsnummer: 0426.631.140

Voor vragen omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds contact opnemen met ons via e-mail: [email protected]. Met persoonsgegevens bedoelen we de informatie die jou identificeert of een band legt met jou als natuurlijke persoon.

Artikel 2 – Gegevensverwerking

Het gebruik van growise.be kan leiden tot de verzameling en verwerking van persoonsgegevens. Door growise.be te bezoeken en te gebruiken stem je in tot de verzameling van persoonsgegevens.

Wij verzamelen en verwerken enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze diensten. We verzamelen verschillende soorten persoonsgegevens, afhankelijk van de diensten die jij afneemt bij ons en/of gebruikt op onze website.

Deze gegevensverwerking gebeurt te allen tijde in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, General Data Protection Regulation (GDPR)). (Verordening EU nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.)

Tevens wordt rekening gehouden met de bepalingen van de federale en Vlaamse wetgeving over de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij verwerken, het doel van deze verwerking, welke juridische grondslag we hiervoor gebruiken en hoe lang we deze gegevens bewaren.

Contactgegevens

Gegevens: naam, voornaam, beroep, adres, telefoonnummer, gsmnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, ondernemingsnummer, …

Doel: Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van opdrachten die ons worden toevertrouwd, aldus om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken en van jou een tevreden klant te kunnen maken. Daarnaast gebruiken we deze gegevens – mits jouw toestemming – voor directe marketing doeleinden (zoals onze nieuwsbrief) en om jou op de hoogte te houden omtrent events of nieuwe artikelen. We kunnen jouw gegevens ook verwerken voor het uitvoeren van de door jou gedane bestellingen. We kunnen jouw gegevens ook gebruiken voor het plaatsen van recensies over onze diensten of producten, dit uiteraard mits we hiervoor jouw toestemming krijgen. Ook worden jouw gegevens verwerkt wanneer jij reacties achterlaat op onze berichten of artikelen.

Grondslag: Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst en toestemming.

Duurtijd: We bewaren deze gegevens zonder termijn, of tot jij een verzoek tot verwijdering zou aanvragen of de wet anders verlangt. We bewaren deze gegevens elektronisch op ons administratieplatform.

Facturatie en financiële administratie

Gegevens: naam, bedrijfsnaam, factuuradres, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaand saldo.

Doel: We verzamelen jouw persoonlijke gegevens om jouw betaling te verwerken.

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst en toestemming.

Duurtijd: We bewaren deze gegevens minstens 7 jaar, aangezien dit de wettelijke verplichting is. We bewaren deze gegevens elektronisch op ons administratieplatform.

Technische informatie

Gegevens: IP adres, foutmeldingen, …

Doel: We verzamelen jouw technische informatie om onze website verder af te stemmen op het algemeen gebruik en om deze naar de toekomst toe te verbeteren.

Grondslag: Gerechtvaardigd belang en toestemming.

Duurtijd: We bewaren deze gegevens zonder termijn, of tot jij een verzoek tot verwijdering zou aanvragen of de wet anders verlangt. We bewaren deze gegevens elektronisch op ons administratieplatform.

Artikel 3 – Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Je vindt ons cookiebeleid op growise.be/cookiebeleid.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van jouw computer. Met behulp van cookies kan het gebruik van de website sneller en efficiënter verlopen. Zij kunnen jouw computer of de bestanden erop niet beschadigen.

In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over bepaalde voorkeuren (taalkeuze, de gebruikte browser, IP-adres…) en kunnen bepaalde contactgegevens onthouden worden (login, paswoord). Aan de hand van cookies kan je op onze website worden herkend als je deze opnieuw bezoekt en kunnen wij jou bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

Cookies stellen ons in staat het gebruik van de website te controleren en te analyseren. Je kan de cookies altijd weigeren via jouw browserinstellingen. Als je dat doet, is het mogelijk dat de website of delen ervan niet meer naar behoren werken.

Artikel 4 – Bescherming

Wij doen alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen. Wij passen de nodige maatregelen toe met het oog op de beveiliging van jouw persoonsgegevens tegen verlies of enige vormen van onrechtmatige verwerking.

Artikel 5 – Derden

Wij geven jouw persoonsgegevens niet door aan derden zonder jouw toestemming, tenzij wanneer we daartoe verplicht zouden zijn door de wet of wanneer dit noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering. Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden.

We kunnen jouw gegevens wel delen met de volgende partijen:
• Administratie: Fast Administration Services, AllAboutFigures
• Website platform: SYS Platform

Wij kunnen jouw persoonsgegevens ook bekend maken:
• wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht;
• in het kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.

Artikel 6 – Rechten

Als betrokkene beschik jij over diverse rechten met betrekking tot de over jouw verzamelde persoonsgegevens. Indien je beroep wenst te doen op een van de hiernavolgende rechten, gelieve ons te contacteren per e-mail op [email protected].

Jij beschikt over de volgende rechten:
• Recht van inzage en kopie;
• Recht van aanpassing of rectificatie;
• Recht van gegevensuitwissing (recht om vergeten te worden);
• Recht op beperking van verwerking;
• Recht van bezwaar;
• Recht op overdraagbaarheid.

Wanneer jij een verzoek tot uitoefening van jouw rechten indient, moeten wij eerst en vooral jouw identiteit kunnen verifiëren. Om deze reden dien je bij jouw aanvraag een kopie te bezorgen van jouw identiteitskaart. 

De uitoefening van jouw rechten is in principe kosteloos en dient in overeenstemming te zijn met de regelgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer jouw verzoek ongegrond of buitensporig is, kunnen we steeds een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de gemaakte administratieve kosten. We kunnen er ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan jouw verzoek. Je wordt in dat geval steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

We brengen jou steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken op de hoogte van het gevolg dat aan jouw verzoek wordt gegeven.

Indien en voor zover dit zou zijn voorzien in de toepasselijke Europese en Belgische regelgeving, heb je het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dit de gegevensbeschermingsautoriteit (de Belgische privacycommissie, zie: https://privacycommission.be).

Artikel 7 – Wijzigingen

We kunnen deze privacyverklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds op deze pagina gepubliceerd worden zodat jij op de hoogte blijft van onze privacyverklaring.

Artikel 8 – Bevoegdheidsbeding

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen zijn exclusief bevoegd, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

GroWise draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders